Loading...

Regulamin

Regulamin dotyczy serwisu internetowego windu.org oraz systemu Windu CMS który mozna pobrać ze strony windu.org oraz windu.pl.

§ 1
Przedmiot regulaminu

 • Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu internetowego Windu.org (JCD.pl sp. z o. o. Rudnickiego 1/35 01-858 Warszawa. KRS 0000782199, NIP 1182192683, REGON 38312050000000.), znajdującego się pod adresem http://www.windu.org/ i http://www.windu.pl/

§ 2
Słownik

 • System CMS" - System zarządzania treścią którego dotyczy ten regulamin
 • Windu CMS" - System zarządzania treścią którego dotyczy ten regulamin
 • Aplikacja" - System zarządzania treścią którego dotyczy ten regulamin
 • Serwis" - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.windu.org lub www.windu.pl oraz wszystkie jej subdomeny i podkatalogi
 • Domena" - adres internetowy pod którym znajduje się strona internetowa

§ 3
Wymagania techniczne

 • Do korzystania z Serwisu oraz Systemu CMS Windu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet
 • Do korzystania z systemu Windu CMS konieczne jest posiadanie własnego serwera lub konta hostingowego spełniającego wymagania techniczne takie jak:
  • Serwer Apache
  • PHP w wersji 5.2 lub wyższej
  • Obsługę SQLite 2 lub wyższego
  • Obsługę Rewrite Module
  • Obsługę CURL
  Użytkownik przed zakupem licencji PRO może przetestować system i sprawdzić czy wersja darmowa będzie działać na jego serwerze lub koncie hostingowym.
 • Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uruchomienia systemu na serwerze użytkownika. Użytkownik we własnym zakresie powinien sprawdzić czy system Windu CMS działa poprawnie na jego koncie hostingowym pobierając bezpłatną wersję systemu, dopiero po sprawdzeniu powinien dokonać zakupu licencji rozszerzonej obejmującej dodatkowe funkcje systemu CMS.

§ 4
Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

 • Zgoda na świadczenie Usługi Informacyjnej zostaje zawarta w momencie wprowadzenia do przeglądarki internetowej adresu URL Serwisu, a rozwiązana w momencie zakończenia przeglądania stron Serwisu.
 • Umowa o świadczenie usług informacyjnych jest zawarta chwili zainstalowania programu Windu CMS na swoim własnym serwerze i rozwiązana w chwili odinstalowania i zaprzestania dalszego korzystania przez użytkownika.

§ 5
Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis lub korzystającej z Windu CMS

 • Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia Loginu i Hasła prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi informatycznej a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
 • Użytkownik i inna osoba korzystająca z systemu Windu CMS w wersji darmowej ma obowiązek zamieszczenia w widocznym miejscu aktywnego linku do strony internetowej windu wraz z informacją iż silnikiem lub systemem cms strony internetowej jest system Windu CMS.
 • Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji.
 • Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji
 • Użytkowniy odwiedzający Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 • Użytkownik i inna osoba korzystająca z systemu Windu CMS w wersji darmowej ma obowiązek zamieszczenia w widocznym miejscu aktywnego linku do strony internetowej windu wraz z informacją iż silnikiem lub systemem cms strony internetowej jest system Windu CMS.

§ 6
Odpowiedzialność Usługodawcy

 • Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
 • Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Serwis w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.
 • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 7
Płatna licencja Windu PRO

 • Użytkownicy którzy wykupią licencje PRO za pośrednictwem, serwisu zyskują dostęp do zablokowanych części systemu CMS opisanych jako dostępne dla danej licencji w systemie cms
 • Licencja Windu PRO uprawnia do usunięcia linku informującego o silniku strony www
 • Licencja Windu PRO nie daje prawa do usunięcia informacji o autorach systemu oraz zmiany szaty graficznej panelu administracyjnego systemu CMS
 • Użytkownik wykupując klucz licencji otrzymuje określona liczbę domen na jakich ma prawo aktywować licencje Windu PRO, po aktywacji systemu CMS na danej domenie system automatycznie usuwa jeden dostępny klucz, po wyczerpaniu kluczy nie ma możliwości aktywacji kolejnej witryny.
 • Pojecie domena jest rozumiane jako adres internetowy pod jakim znajduje się strona, klucz licencji zostanie odjęty zarówno po zmianie domeny, jak i subdomeny oraz podkatalogu w obrębie danej domeny.
 • Użytkownik nie ma możliwości dezaktywowania klucza licencji na danej domenie, aktywacja jest jednorazowa i nieodwracalna.
 • Użytkownik jest poinformowany podczas zakupu jakiego typu klucz licencji kupuje oraz na ile domen dany klucz wystarczy.
 • Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za dalsze losy klucza licencji, użytkownik powinien zachować go tylko i wyłącznie dla siebie i nie powinien przekazywać go osobom trzecim
 • Usługodawca nie daje gwarancji na funkcjonowanie dodatkowych elementów systemu CMS udostępnionych po wprowadzenia klucza licencji w systemie, są one jedynie dodatkiem do systemu i nie są objęte żadną gwarancją podobnie jak pozostała część systemu.

§ 8
Ochrona praw własności intelektualnej

 • Wygląd i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 • Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.
 • Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 • Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 • Jakiekolwiek opłaty pobierane przez usługodawcę sa pobierane jedynie za tę część kodu systemu Windu CMS która jest wyłączną własnością intelektualną usługodawcy, pozostała część kodu wykorzystywanego w aplikacji na zasadzie licencji Open Source oraz MIT jest dostępna bezpłatnie zgodnie z licencją a opłaty pobierane przez usługodawcę jej nie dotyczą.

§ 9
Ochrona danych

 • Usługodawca przetwarza, z zastrzeżeniem ust. 2 dane osobowe Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usług, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres email Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu bądź Aplikacji.
 • Dodatkowo na adres email Użytkownika mogą być wysyłane materiały promocyjne pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.
 • Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Informatycznej, Usługodawca na wyraźne żądanie Użytkownika usunie wszelkie dane wprowadzone do Aplikacji w trakcie trwania umowy.
 • Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Aplikacji.

§ 10
Polityka prywatności

 • W ramach świadczenia Usług Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących jednak danymi osobowymi.
 • Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem optymalizacji korzystania z Serwisu i Aplikacji.
 • Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających Serwis czy korzystających z Aplikacji wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy:
  - wymagają tego przepisy prawa;
  - w celu świadczenia Usług i po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika;
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Serwis w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym.

§ 11
Postanowienia końcowe

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
 • Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 • Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2012 r.

Nieustannie pracujemy nad rozwojem Windu CMS!

Zaglądając na stronę windu dowiesz się o nowościach i planach związanych z CMS’em

2022-12-05 Windu 4.1 - aktualizacja

Właśnie zaktualizowaliśmy Windu do wersji 4.1: Wsparcie dla PHP 8.0 i 8.1 Poprawienie edytora kodu Poprawienie mechanizmy generowania pól dodatkowych Dodanie...

2021-01-27 Windu 4.0 - nowa aktualizacja

Po 6 latach przerwy postanowiliśmy przygotować i dodać nową wersje naszego systemu CMS. Windu 4.0 dostępne do pobierania oraz aktualizowania, wprowadziliśmy w nim między...

2014-05-28 Windu 3.1 - lista zmian

Windu 3.1 dostępne do pobierania oraz aktualizowania, wprwadziliśmy w nim między innymi:   Aktualizacja modułu forum, dokończenie i poprawienie obecnego w wersji 3.1...

Kup licencję PRO!

Już teraz aktywuj mnóstwo dodatków w twoim Windu!

Kup licencję PRO